Both my cook books 'Kornelia's Kitchen' & 'Kornelia's Kitchen 2'
have won the prestigious Gourmand World Cookbook Awards for India.

'Kornelia's Kitchen'

Kornelia's Kitchen 2

Our Sponsor